POVEIKIO APLINKAI MAŽINIMAS VINILINIŲ PLOKŠTELIŲ GAMYBOJE

 

UAB „CREATIVE INDUSTRIES“ įgyvendina projektą „Poveikio aplinkai mažinimas užtikrinant žiediškumo ciklą vinilinių plokštelių gamyboje“ Nr. 02-006-K-0189 pagal plėtros programos pažangos priemonės Nr. 05-001-01-04-02 „Skatinti įmones pereiti link neutralios klimatui ekonomikos“ 1 veiklos „Efektyvus inovacijų politikos įgyvendinimas ir didesnė inovacijų paklausa, startuolių ekosistemos ir žaliųjų inovacijų plėtra“ 1.2 poveiklę „Skatinti aplinkai palankių produktų arba technologijų sukūrimą ir (ar) diegimą“.

Šio projekto tikslas – įgauti naujas žinias plastiko perdirbimo srityje bei įgalinant gautas žinias sukurti plastiko bei vinilinių plokštelių perdirbimo technologiją įgalinant vinilines plokšteles iš antrinės žaliavos.

Plokštelių ekologinio projektavimo pirmaisiais etapais bus išsiaiškintos sritys, kurios turi didžiausios įtakos neigiamam poveikiui aplinkai ir reikalaujančios didžiausio dėmesio mažinant poveikį aplinkai. Tam tikslui bus atliekama išsami gaminio aplinkosauginė analizė ir poveikis aplinkai vertinamas 18-oje poveikio aplinkai kategorijų (įskaitant ir klimato kaitos kategoriją, ŠESD emisijas) ir 3-jose žalos kategorijose (žala ekosistemoms, žala žmonių sveikatai, žala ištekliams).

Tolesnio ekologinio projektavimo metu, generuojamos idėjos ir pasiūlymai, kokius palankesnius aplinkai sprendimus priimti, siekiant sumažinti naujojo gaminio neigiamą poveikį aplinkai ir eliminuoti neigiamus aplinkos aspektus. Eksperimentiniu būdu bus aiškinamasi kokiu santykiu yra optimaliausia (aplinkosauginiu, technologiniu, ekonominiu požiūriu) naudoti perdirbtą antrinę žaliavą naujame gaminyje.

Taip pat bus generuojamos ir tikrinamos kitos idėjos, susijusios su efektyvesniu medžiagų ir energijos naudojimu plokštelių gyvavimo cikle.

Naujos žinios, įgytos vykdant MTEP veiklą, bus praktiškai pritaikytos į įmonę įvedant aplinkai palankius produktus.

Numatoma projekto trukmė – 12 mėnesių